Radiografia w przemyśle

Najczęściej, kiedy mówi się o radiografii, pierwszą myślą jest badanie rentgenowskie wykonywane w medycynie. Jest to metoda badania z użyciem promieni jonizujących Roentgena (X) lub promieni gamma. Mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta technologia znalazła zastosowanie również w przemyśle.

Promienie X w przemyśle

badania radiograficzneBadania radiograficzne w tym przypadku ma na celu uwidocznienie wad w materiałach, które są przeznaczone do dalszej obróbki, aby ocenić, czy będą zdolne wytrzymać obciążenia, którym będą dalej poddane, a także aby sprawdzić, czy już pracujące urządzenia nie uległy wewnętrznym uszkodzeniom i czy mogą być dopuszczone do dalszej pracy. Główną zaletą tego badania jest fakt, że jest ono badaniem nieniszczącym, szybkim i stosunkowo tanim. Badany przedmiot kładzie się na kliszy i naświetla. Zależnie od zastosowanego materiału stosuje się różne czasy ekspozycji i napromieniowania. Następnie kliszę poddaje się obróbce fotochemicznej z użyciem wywoływacza, utrwalacza i wody – analogicznie jak w fotografii. Uzyskany obraz wygląda jak zbiór jaśniejszych i ciemniejszych kresek, pasów, pęcherzy i innych różnorakich kształtów adekwatnych do ujawnionych wad materiału. Na tym etapie, do swojej pracy przystępuje osoba posiadająca uprawnienia do opiniowania takich zdjęć. Aby uzyskać taką możliwość, musi najpierw przejść adekwatne szkolenie, obejmujące wykłady z teorii, jak i ćwiczenia praktyczne. Całość szkolenia zakończona jest egzaminem państwowym.

Po przeprowadzonym badaniu, osoba ta wydaje decyzję o możliwości użytkowania sprzętu, przekazaniu go do naprawy lub do dalszej obróbki materiału. Rzetelne wykonywanie ocen zapewnia nie tylko bezpieczeństwo pozostałym pracownikom, ale też chroni zakład przed stratami finansowymi, wynikającymi z nagłych awarii.